OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
právnickej osoby Prenax s.r.o.
s miestom podnikania Mojmírova ulica 196/8 , 971 01 Prievidza,
IČO: 47136758,
Register : Okresný súd Trenčín
odd. Sro
Vložka : 28082/R

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY –  SPOTREBITEĽA
právnická osoba Prenax s.r.o.
s miestom podnikania Mojmírova ulica 196/8 , 971 01 Prievidza,
IČO: 47136758,
Register : Okresný súd Trenčín
odd. Sro
Vložka : 28082/R

 

1. Prevádzkovateľ zhromažďuje,  spracováva  a  používa  osobné  údaje dotknutej osoby  – zákazníka – spotrebiteľa v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

2. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne za účelom splnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru alebo dodanie služby.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že osobné údaje poskytnuté dobrovoľne zákazníkom v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo nebudú použité na iné ako vyššie uvedené účely.

4. Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania zmluvy spracúvať osobné údaje zákazníka bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov zákazníka bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov so zákazníkom a spracúvanie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje zákazník ako jedna zo zmluvných strán.

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi.

6. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú ochranu osobných údajov a bude ich spracúvať v súlade s platnou právnou úpravou počas celej doby uschovávania a likvidácie údajov podľa jej interných a archivačných pravidiel.

7. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

8. Prevádzkovateľ chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

DÁTOVÉ SÚBORY, tzv. COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Ide o malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

1. Zákazník berie na vedomie, že odoslaním objednávky  vyjadruje ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

2. Zákazník prehlasuje, že bol prevádzkovateľom poučený a riadne oboznámený s podstatou obsahu:

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – General Data Protection Regulation
 • Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov a s vedomím jeho zmyslu a účelu udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov, pre všetky prípady, v ktorých sa osobné údaje nespracúvajú na základe iného právneho titulu, (napr. GDPR, osobitných zákonov a vykonávacích predpisov alebo individuálnych súhlasov) ktoré poskytol a poskytne v rámci realizácie práv a povinností s ním uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy najmä pre účely:
  • vypracovania zmluvy resp. objednávky a všetkej potrebnej sprievodnej dokumentácie.
  • fakturácie dodaného tovaru a služieb a účtovné spracovanie potrebnej dokumentácie.
  • realizácie vernostného programu, informovanie zákazníka a reklamné a marketingové účely prevádzkovateľa
  • pre akékoľvek potrebné účely súvisiace s uzatvorenou zmluvou
  • v informačnom systéme, spisoch, elektronických zariadeniach a korešpondencii predávajúceho a
  • akoukoľvek potrebnou formou voči potrebným príjemcom, na akomkoľvek mieste v SR a na neurčitý čas.

3. Zákazník si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke www.kuchyne-skrine.sk.

4. Dotknutá osoba má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

5. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

6. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov;
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

7. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale:
 • potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

8. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

9. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

10. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

11. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov  nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

12. Prevádzkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv, ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.

13. Dotknutá osoba má právo domáhať sa ochrany svojich práv v súlade s § 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V Prievidzi, dňa 14. 06. 2024